25 éves a Budapesti Honismereti Társaság

A BHT ünnepi közgyűlésén dr. Bolla Dezső, a CSHVE elnöke, a BHT alapító tagja, alelnöke is részt vett

A Budapesti Honismereti Társaság (közhasznú egyesület) 2016. május 6-án a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtárának Dísztermében ünnepi közgyűlést tartott negyedszázados jubileuma alkalmából.
Az ünnepi közgyűlésen a társaság alapító tagjai - dr. Bolla Dezső (a Csepeli Helytörténeti és Városszépítő Egyesület elnöke), Bóta Piroska, Karacs Zsigmond – díszoklevelet vehettek át, s az ülés végén felelevenítették az alapítással kapcsolatos személyes emlékeiket.

A Társaság működését a Fővárosi Bíróság 25 éve, 1991. augusztus 8-i határozatával engedélyezte.

A Társaság első választott vezető tisztségviselői dr. Rédey Pál (elnök), dr. Bolla Dezső (alelnök), Bóta Piroska (titkár), Elnöksége tagjai Bíró Ferencné, Janek Éva, dr. Mód Aladárné, dr. Morvay Péter voltak.
Első székhelye a Csepeli Helytörténeti Gyűjteményben volt.

Titkárai kétévente cserélődtek (Bóta Piroska, Virág Miklós, Nagy Ferenc), míg 1996 őszétől – húsz esztendeje (!) – Gábriel Tibor látja el a titkári feladatokat.

A társaság napjainkban is élő fő tevékenysége az 1998-ban útjára indult Városunk-Budapesti Honismereti Híradó című kiadvány, amely a fővárosi honismeret hatékony eszköze, valamint a 2003-ban elkezdett Budapesti Históriák előadóest sorozat, továbbá a 2005-től működő Budapesti Helytörténeti Portál (www.bpht.hu) a fővárosi/kerületi fenntartású közgyűjteményeknek és civil szervezeteknek is lehetőséget adott.

A BHT célja a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak feltárása, bemutatása és gyarapítása.
Ennek érdekében közhasznú szervezetként összefogja, és tevékenységében támogatja azokat az egyéneket, civil szervezeteket és intézményeket akik/amelyek Budapest és környéke történeti múltjának és jelenének megismerését, megőrzését és népszerűsítését szolgálják.

Tevékenysége során támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megőrzését és részt vállal annak munkájában. Felvállalja a honismereti mozgalomban tevékeny lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók, helytörténettel foglalkozó civil szervezetek munkájának összehangolását, segítését és népszerűsítését.
Törekszik az ifjúsági korosztály orientálására a főváros és elődtelepülései történeti múltja jobb megismerése, lokálpatriotizmusának és magyarságtudatának erősítése érdekében.

Támogatja a helyi történeti események, évfordulók megünneplését, emlékművek, emlékhelyek feltárását, megőrzését, ápolását. Mindezek megvalósítása során konferenciákat, fórumokat, felolvasó üléseket, előadásokat, műsoros esteket rendez, vetélkedőket szervez, helytörténeti pályázatokat ír ki.

Tagjaival képviselteti magát a Honismereti Szövetség szervezésében megvalósuló konferenciákon, szimpóziumokon, táborokban.
Segíti tagjainak – a Budapesti Honismereti Társaság céljaival összefüggő témakörökben – publikálási tevékenységét, kiadói tevékenységet is folytatva. Legfőbb szerve a közgyűlés, operatív szervezete az elnökség, végrehajtó szervezete a két szakbizottsága – a gyűjteményi és a rendezvény szakbizottság.